Govorna komunikacija čovek - mašina

Ume li mašina da govori srpski?

NOVI SAD

Ljudi međusobno najčešće komuniciraju govorom, pa ne čudi želja da razgovaraju i sa raznim uređajima u svom okruženju.

Tehnologija zahvaljujući kojoj mašina može da govori nalazi se npr. u softveru za učenje stranih jezika, računarskim igricama, audio-knjigama i sistemima za automatsko prevođenje govora sa jednog jezika na drugi.

Cilj predavanja je da se učenicima približe nove govorne tehnologije koje obuhvataju automatsko prepoznavanje govora i sintezu govora na osnovu teksta. Kako bi učenici mogli samostalno da uvide značaj govornih tehnologija osmišljeno je nekoliko eksperimenata (npr. takmičenje učenika sa telefonom u tačnom izgovoru brzalica) kao i upoznavanje sa postojećim aplikacijama zasnovanim na korišćenju govornih tehnologija. U slučaju predavanja od 90 minuta detaljnije bi se razradila tema automatskog pretvaranja teksta u govor i dotakla tema tzv. mašinskog učenja (algoritmi veštačkih neuronskih mreža). Poenta je pokazati mladima značaj ove oblasti, ukazati na trenutne nedostatke, upoznati ih sa pravcima razvoja, i zainteresovati ih za dalja istraživanja. Ova tema posebno je interesantna jer je za realizaciju ovakvih tehnologija neophodna saradnja lingvista, matematičara, inženjera, programera pa čak i biologa i medicinara.

Starosna grupa: 13 - 19 godina

Trajanje: 45 ili 90 minuta

Potreban materijal: projektor, ako je moguće takođe internet i zvučnici

Biografija predavača

Tijana Delić je student doktorskih studija elektrotehnike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Radi kao istraživač pripravnik i drži vežbe na predmetima Katedre za telekomunikacije i obradu signala. Poslednjih nekoliko godina se intenzivno trudi (i uspeva) da nauči mašine da govore srpski i engleski, ali i da izražavaju emocije, smeju se i menjaju glasove. Oblast njenog interesovanja pored sinteze govora je mašinsko učenje, pogotovo veštačke neuronske mreže.

Zakažite predavanje u Vašoj školi
Molimo Vas da unesete Vaše ime.
Naziv i mesto škole su obavezni.
Molimo Vas da unesete opis Vaše uloge u školi.